FLAŞ HABER:
Ana Sayfa İlaç Bilgisi 2 Ekim 2017 650 Görüntüleme

Cipro 500 Mg 14 Tablet Nedir Ne İçin Kullanılır Yan Etkileri Kullanımı

Cipro 500 Mg 14 Tablet Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » RİFAMPİSİN/RİFAMİSİN » Fluorokinolonlar » Siprofloksasin

Cipro Etken Maddesi: Siprofloksasin

Formülü:

Her film tablet ;
500 mg Siprofloksasin’e eşdeğer Siprofloksasin HCl içerir.
Boyar madde olarak Titanyum dioksit kullanılmıştır

Farmakolojik özellikleri:

Farmakodinamik Özellikler:
Siprofloksasin bir sentetik fluorokinolon derivesidir bakterisid etkiye sahiptir. Bakterilerin çoğunluğu için minimal inhibitör konsantrasyonlar (MIC) 0.005-2.0 mcg/ml arasındadır. Klinikte kullanılan dozlarda MIC 1 mcg/ml olan bakteriler duyarlı, MIC 4 mcg/ml olanlar dirençli kabul edilir. Enterobakteriler bütünüyle Siprofloksasin’e karşı son derece duyarlıdır. Escherichia coli, Salmonella spp., Shigella spp., Enterobacter spp., Citrobacter spp., Proteus spp., Providencia spp. ve Morganella morganii bu duyarlılar arasındadır. Diğer Gram (-) patojenler de aynı derecede hassastır: Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Yersinia enterocolitica, Campylobacter jejuni, Aeromonas hydrophila, Eikenella corrodens, Neisseria gonorhoeae, Vibrio spp., Neisseria meningitidis, Branhamella catarrhalis gibi. Oportünistik nozokomiyal enfeksiyonlara sebep olan Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter spp de duyarlıdır. Sadece Pseudomonas maltophilia orta derecede duyarlıdır.
Gram (+) patojenlere karşı da Siprofloksasin etkilidir. Staphylococcus aureus (Methicillin’e hassas veya rezistan) S.epidermidis, Koagülaz-negatif stafilokoklar, Streptococcus pyogenes, Enterokoklar, Streptococcus viridans ve Listeria monocytogenes Siprofloksasin’e duyarlıdır. Streptococcus pneumonia ve Streptococcus faecalis gibi Gram (+) bakterilere karşı sadece orta derecede aktivitesi vardır.

Anaerobik organizmaların çoğu duyarlı değildir.
Bunların dışında Siprofloksasin’in Chlamydia trachomatis, Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Gardnerella vaginalis, Mycobacterium spp., M. tuberculosis ve Mycobacterium avium/intracellulareye karşı etkili olduğu bildirilmiştir. Bakterisid etki çabuk olup uzun sürelidir. Rezistans husulü nadirdir. Tesir mekanizması bakteri DNA’sını süperheliks kıvrımında tutan DNA gyrase (topoisomerase II) enzimini inhibe etmesidir. Birden fazla antibiyotiğe rezistans bakteriler Siprofloksasin’den etkilenir.
Bakterisid etki mikroorganizmaların hem yavaş (stasyoner) hem çabuk (logaritmik) üreme fazlarında olduğundan nüks görülmesi nadirdir.

Siprofloksasin Aminoglikozidler, Beta-laktam antibiyotikleri, Tetrasiklinler ve Folik asid antagonistleri ile çapraz rezistans göstermez. Bu antibiyotiklere dirençli bakteriler Siprofloksasin’e cevap verebilir. Diğer fluorokinolonların (Norfloksazin, Ofloksazin v.b) etkisiz kaldığı vakalarda Siprofloksasin etkili olabilir.

Farmakokinetik Özellikler:
Siprofloksasin ağız yoluyla iyi absorbe olur ve 1.5 saatte maksimal konsantrasyonlara erişir. İlacın çoğu böbreklerle atılır. Oral dozun % 55’i ve intravenöz dozun % 75’i idrarla çıkar. Bunun da çoğu ilk 24 saatte elimine edilir. Renal eliminasyon glomerüler filtrasyon ve tübüler sekresyon yolu iledir.
Siprofloksasin’in % 80’i değişikliğe uğramadan atılır. Bütün vücut sıvı ve dokularına terapötik konsantrasyonlarda nüfuz eder. Vücutta birikme olmaz. Siprofloksasin’in hücre içine nüfuzu Brucella melitensis, Legionella spp., Chlamydia trachomatis ve Mycoplasma hominis gibi
intrasellüler patojenlerin sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde önem taşır.

Endikasyonları:

Siprofloksasin duyarlı patojenlerin hasıl ettiği deri ve yumuşak doku, solunum yolları, kemik ve eklem, gastrointestinal ve genitoüriner sistem, cerrahi ve jeneralize enfeksiyonların
tedavisinde endikedir.

Solunum Yolları: Orta kulak iltihabı, sinüzit, farenjit, tonsillit, bronşit, pnömoni, bronkopnömoni, kistik fibroz’un akut hecmelerinde.
İdrar Yolları: Sistit, piyelit, piyelonefrit, prostatit, seminal vezikülit,gonore, üretrit.
İntraabdominal: Kolesistit, peritonit, kolanjit, apendisit, perfore yara ve fistüller, intraabdominal abse.
Gastrointestinal: Enterit, enterokolit, gezginlerin sürgünü.
Deri ve Yumuşak Doku: Dermatit, yara enfeksiyonları, lenfanjit, abse, flegmon (selülit).
Pelvis Enfeksiyonları: Pelviperitonit, salpenjit, endometrit, vulvovajinit.
Kemik ve Eklem: Osteomiyelit, septik artrit.
Jeneralize: Septisemi ve bakteriyemi.

Kontrendikasyonları:

Siprofloksasin’e karşı hipersensitivite gösteren hastalarda kullanılmamalıdır. 18 yaşın
altındaki çocuklarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

1) Siprofloksasin başlıca böbreklerle itrah edildiğinden böbrek fonksiyonları ileri derecede bozuk veya diyalizdeki hastalarda dozaj 1/3-1/2 oranında azaltılmalıdır. Mümkünse konsantrasyon eğrisi belirlenmelidir.
2) Siprofloksasin hastaların reaksiyon kapasitesini değiştirebilir ve alkol bu etkiyi arttırır. Hareketli makineleri kullananlar bu konuda uyarılmalıdır.
3) Siprofloksasinden sonra süperenfeksiyonlar görülebilir. Özellikle enterokolitlilerin dışkı kültürü ve hassasiyet testi yapılmalıdır. Antidiyareik kullanılmamalıdır.
4) Geriatrik hastalarda böbrek fonksiyonu azaldığından dikkatle kullanılmalı, doz ayarlamasına gidilmelidir.
5) Karaciğer fonksiyonları bozuksa dikkatle kullanılmalı, gerekirse doz yeniden düzenlenmelidir. Uzun süreli tedavilerde diğer potent ilaçlarda olduğu gibi renal, hepatik, hemopoietik gibi sistemlerin periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Kinolon grubu ilaçlar kullanılırken doğrudan güneş ışığına maruz kalınması halinde fototoksisite gözlenmiştir. Bu nedenle aşırı güneş ışığından uzak durmalı ve fototoksisite görülürse tedavi kesilmelidir.
6) Antasidler Siprofloksasin’in biyoyararlılığını azaltır. Ancak absorpsiyon hızını değiştirmez. Siprofloksasin ile antasidlerin alımı en az 2 saat aralıklı olmalıdır. Teofilin’in etkisini güçlendirebilir.
7) Siprofloksasin ile konvülsiyonlar bildirilmiştir. Kinolonlar santral sinir sistemi stimülasyonuna neden olarak titreme, huzursuzluk, sersemlik, hallüsinasyon, konfüzyon gibi yan etkilere yol açabilir. Serebral ateroskleroz ve epilepside bu nedenle dikkatli kullanılmalıdır.
8) Kristalüri riski nedeniyle idrarı aşırı alkalilendirmemeli, yeterli miktarda sıvı alımına dikkat edilmelidir.
9) Bütün antibiyotiklerde olduğu gibi psödomembranöz enterokolit görülebilir. Bu olguların çoğu ilacın kesilmesiyle iyileşirse de intravenöz su, elektrolitler veya oral vankomisin gerekebilir.
10) Gebelikte kullanım: Siprofloksasin hamile kadınlarda kullanılmamalıdır (Gebelik kategorisi C’dir.)
11) Laktasyonda kullanım: Siprofloksasin anne sütüne geçer. Emzirilen bebeklerde potansiyel olarak ciddi yan etkiler söz konusu olduğundan ya emzirmeye ya Siprofloksasin
tedavisine son verilmelidir.
12) Kinolonlarla tedavi edilen hastalarda bazen ilk dozun peşisıra ciddi ve bazen anaflaktik reaksiyonlar bildirilmiştir. Bu durumda tedavi kesilmeli ve önlem alınmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Siprofloksasin iyi tolere edilen bir ilaçtır. Aşağıda belirtilen yan etkilerin bir kısmı ilaca bağlı olabilir; Bunlar:
Sindirim Sistemi: Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, dispepsi, anoreksi, meteorismus, iştahsızlık.
Merkezi Sinir Sistemi: Baş dönmesi, baş ağrısı, anksiyete, ajitasyon, yorgunluk, migren, çiftgörme. Çocuklarda selim intrakranial hipertansiyon.
Dolaşım Sistemi: Vazodilatasyon, taşikardi, hipertansiyon.
Alerji: Eritem, kaşıntı, ödem.
Diğerleri: Eklem ağrıları, halsizlik, tendinit, hafif fotosensitivite, böbrek fonksiyonlarında geçici azalma veya yetersizlik, tinnitus, özellikle yüksek frekanslarda geçici işitme azalması, hepatik nekroz. Ancak bu belirtiler çok nadir olarak görülebilir.
Glukoz-6 fosfat dehidrogenaz (G-6-P.D) eksikliği olanlarda hemolitik anemi görülebilir.
Serum enzim ve biyokimyasında değişmeler geçici ve geri dönüşümlüdür. Transaminaz
(SGOT-SGPT) kreatinin, BUN, bilirubin, kolesterol ve trigliserid yükselmesi, eosinofili, hematüri, trombosit artışı, monositoz bildirilmiştir.

İlaç etkileşimleri:

1) Siprofloksasin Teofillin’in serum konsantrasyonunu yükseltebilir ve eliminasyonunu
geciktirebilir. Bu nedenle Teofillin’in toksisitesi artabilir. İkisi birlikte kullanılmamalıdır veya serum Teofilin düzeyi izlenmelidir.
2) Siprofloksasin Kafein klerensini de azaltabilir ve yarı ömrünü uzatabilir.
3) Siklosporin ile tedavi gören hastalarda geçici de olsa kreatinin yükselmesine sebep olabilir.
4) Fluorokinolonlar antikoagülanların etkisini arttırabileceğinden protrombin zamanı izlenmelidir.
5) Probenesid Siprofloksasin’in tübüler sekresyonunu azaltarak plazma seviyesini yükseltebilir.
6) Fenitoin: Siprofloksasin ile fenitoini birlikte kullanan bazı hastalarda serum fenitoin düzey değişiklikleri (artma veya azalma) bildirilmiştir.
7) Gliburid: Sulfonilüre grubundan bir antidiabetik olan gliburid ile siprofloksasinin birlikte kullanılması nadiren ağır hipoglisemi ile sonuçlanabilir.

Diğer: Magnezyum alüminyum veya kalsiyum içeren antiasitlerle; sukralfat veya demir gibi iki ve üç değerli katyonlarla birlikte uygulanması halinde siprofloksasinin absorpsiyonu etkilenerek serum ve idrarda istenilenden daha düşük siprofloksasin düzeyleri
oluşabilmektedir. Benzeri bir etki çinko içeren multivitaminlerle de oluşabileceğinden birlikte
kullanılmaları önerilmemektedir.

Kullanım şekli ve dozu:

Hafif ve orta şiddette üriner enfeksiyonlarda yetişkin için önerilen doz 12 saat ara ile 250mg’dır, şiddetli ve komplike enfeksiyonlarda ise 12 saat arayla 500 mg yeterlidir.
Aynı şekilde solunum yolları, deri, kemik ve eklemlerin şiddetli enfeksiyonlarında 12 saat aralıkla 500 mg verilir. Daha şiddetli komplike enfeksiyonlarda günde 2 defa 750 mg verilir.
Dozun tanımı enfeksiyonun şiddeti, hastanın böbrek ve karaciğer fonksiyonları, hastalık sebebi mikroorganizmanın duyarlılığı dikkate alınarak yapılır. Septisemi, apse, pnömoni, endokardit ve osteomiyelit gibi jeneralize ve ağır enfeksiyonlarda 12 saatte bir defa 750mg
Siprofloksasin önerilir. Gonore’de 250 mg tek doz verilir.
Klinik ve bakteriyolojik iyileşme görüldükten sonra tedaviye 2-3 gün daha devam edilmelidir. Streptokoksik boğaz enfeksiyonlarında tedavi en az 10 gün olmalıdır.

Renal Yetmezliği Olan Hastalarda:
Renal yetmezliği olan hastalarda dozaj aşağıda verilen tabloya göre ayarlanmalıdır.

Kreatinin Klerensi (ml/dk) Doz
> 50 – Normal dozaj uygulanır
30-50 – 250-500 mg, 12 saatte bir
5-29 – 250-500 mg, 18 saatte bir
Hemodiyaliz ya da periton diyalizine tabi olan hastalar – 250-500 mg, 24 saatte bir(Her diyalizden sonra)

Aşağıdaki doz şeması yol gösterici olabilir:
Üriner
a) Akut – 100mg – 3 gün
b) Hafif / Orta – 250mg – 7 ile 14 gün
c) Şiddetli/ Komplike – 500mg – 7 ile 14 gün

Solunum yolu
a) Orta/Hafif – 500 mg – 7 ile 14 gün

Deri ve Diğer Yapıları
a) Şiddetli-Komplike 750 mg 7-14 Gün

Kemik-Eklem
a) Hafif/Orta 500 mg 4-6 Hafta
b) Şiddetli-Komplike 750 mg 4-6 Hafta

Enfeksiyöz sürgün
Hafif/Orta/Şiddetli 500 mg 5-7 Gün

Üretal-Servikal Gonokok
Non-komplike 250 mg Tek Doz 1 Gün

DOZ AŞIMI ve TEDBİRLERİ:
Bugüne kadar siprofloksasin ile zehirlenme vakası bildirilmemiştir. Aşırı doz alımında mide yıkanır ve arkasından aktif kömür bulamacı verilir. Tedavisi semptomatik ve destekleyicidir. Siprofloksasinin özel antidotu yoktur. Hemodiyaliz veya peritoneal dializle kandaki siprofloksasinin ancak % 10’u temizlenebilir.

Cipro 500 Mg 14 Tablet Eşdeğerleri

 • Ciflosin 200 Mg 100 Ml Iv Inf.solusyonu
  İlaç Barkodu: 8699525691484
 • 16,33 TL

 • Ciflosin 250 Mg 14 Film Tablet
  İlaç Barkodu: 8699525091598
 • 0 TL

 • Ciflosin 400 Mg 200 Ml Iv Inf. Solüsyonu
  İlaç Barkodu: 8699525692801
 • 27,93 TL

 • Ciflosin 500 Mg 10 Film Tablet
  İlaç Barkodu: 8699525093059
 • 6,22 TL

 • Ciflosin 750 Mg 14 Film Tablet
  İlaç Barkodu: 8699525092793
 • 14,68 TL

 • Cifluron 250 Mg 14 Film Tablet
  İlaç Barkodu: 8698778090419
 • 0 TL

 • Cifluron 500 Mg 10 Film Tablet
  İlaç Barkodu: 8698778090426
 • 0 TL

 • Cifluron 500 Mg 10 Tablet
  İlaç Barkodu: 8699680090429
 • 0 TL

 • Cifluron 500 Mg 14 Film Tablet
  İlaç Barkodu: 8698778090433
 • 0 TL

 • Cifluron 750 Mg 14 Film Tablet
  İlaç Barkodu: 8698778090464
 • 0 TL

 • Ciloxan %0.3 5 Ml Göz Damlası
  İlaç Barkodu: 8699760610103
 • 6,23 TL

 • Ciloxan 3,5 Gr Oftalmik Pomad
  İlaç Barkodu: 8699760440069
 • 8,74 TL

 • Ciprasid 500 Mg 14 Film Tablet
  İlaç Barkodu: 8699530090043
 • 10,07 TL

 • Ciprasid 750 Mg 14 Film Tablet
  İlaç Barkodu: 8699530090173
 • 15,06 TL

 • Cipro %0.3 Göz 5 Ml Damla
  İlaç Barkodu: 8699578610418
 • 2,38 TL

 • Cipro 250 Mg 14 Tablet
  İlaç Barkodu: 8699578090418
 • 6,18 TL

 • Cipro 400 Mg/200 Ml Iv İnfüzyon İçin Çözelti İçere
  İlaç Barkodu: 8699578690427
 • 27,93 TL

 • Cipro 750 Mg 14 Tablet
  İlaç Barkodu: 8699578090432
 • 14,88 TL

 • Cipro Iv 200 Mg 1 Flakon
  İlaç Barkodu: 8699578690410
 • 16,33 TL

 • Ciprocam 200 Mg/100 Ml Iv Infuzyon Icin Cozelti Ic
  İlaç Barkodu: 8680008770018
 • 16,34 TL

 • Ciprocam 400 Mg/200 Ml Iv Inf.coz.iceren Flakon
  İlaç Barkodu: 8680008770025
 • 27,95 TL

 • Ciprokabi 200 Mg/100 Ml Iv Cozelti 1 Torba
  İlaç Barkodu: 8699630697944
 • 14,34 TL

 • Ciprokabi 400 Mg/200 Ml Iv Cozelti 1 Torba
  İlaç Barkodu: 8699630697951
 • 22,96 TL

 • Ciproktan 400 Mg/200 Ml Iv Inf.coz.iceren Flakon
  İlaç Barkodu: 8699828690061
 • 25,25 TL

 • Ciproktan 500 Mg 10 Film Tablet
  İlaç Barkodu: 8699579090172
 • 11,69 TL

 • Ciproktan 500 Mg 14 Film Tablet
  İlaç Barkodu: 8699828090403
 • 9,85 TL

 • Ciproktan Iv 200 Mg/100 Ml İnfüzyon Çözeltisi İçer
  İlaç Barkodu: 8699828690023
 • 16,33 TL

 • Ciprolaks 200 Mg/100 Ml Iv Inf.coz.iceren Flakon
  İlaç Barkodu: 8699606694519
 • 16,33 TL

 • Ciprolaks 400 Mg/200 Ml Iv Inf.coz.iceren Flakon
  İlaç Barkodu: 8699606694526
 • 27,93 TL

 • Ciprolon 250 Mg 10 Tablet
  İlaç Barkodu: 8699788090017
 • 3,97 TL

 • Cipronatin 250 Mg 14 Tablet
  İlaç Barkodu: 8699717090033
 • 4,67 TL

 • Cipronatin 500 Mg 14 Tablet
  İlaç Barkodu: 8699717090040
 • 10,1 TL

 • Cipronatin 750 Mg 14 Tablet
  İlaç Barkodu: 8699717090071
 • 15,1 TL

 • Cipropol 2 Mg/ml Iv Infuzyon Icin Cozelti 100 Ml S
  İlaç Barkodu: 8699606694540
 • 12,69 TL

 • Cipropol 2 Mg/ml Iv Infuzyon Icin Cozelti 200 Ml S
  İlaç Barkodu: 8699606694564
 • 20,51 TL

 • Ciproxin 0,2 Gr 1 Flakon
  İlaç Barkodu: 8699546691654
 • 16,33 TL

 • Ciproxin 400 Mg 1 Flakon
  İlaç Barkodu: 8699546692262
 • 27,93 TL

 • Ciproxin 500 Mg 10 Tablet
  İlaç Barkodu: 8699546091638
 • 13,86 TL

 • Ciproxin 750 Mg 10 Tablet
  İlaç Barkodu: 8699546091577
 • 19,81 TL

 • Ciproxin Xr 1000 Mg 7 Modifiye Salım Tableti
  İlaç Barkodu: 8699546031993
 • 41,09 TL

 • Ciproxin Xr 500 Mg 3 Modifiye Salım Tableti
  İlaç Barkodu: 8699546031986
 • 14,61 TL

 • Flotic 200 Mg/100 Ml Iv Inf.coz.iceren Flakon
  İlaç Barkodu: 8699844690441
 • 16,33 TL

 • Flotic 400 Mg/200 Ml Iv Inf.coz.iceren Flakon
  İlaç Barkodu: 8699844690458
 • 27,93 TL

 • Floximed %0.3 5 Ml Göz Damlası
  İlaç Barkodu: 8680199611458
 • 6,23 TL

 • Loxasid 500 Mg 14 Film Tablet
  İlaç Barkodu: 8699622090562
 • 8,51 TL

 • Novarex 200 Mg/100 Ml Iv Infuzyon Icin Cozelti Ice
  İlaç Barkodu: 8698622690284
 • 15,28 TL

 • Novarex 400 Mg/200 Ml Iv Inf.coz.iceren Flakon
  İlaç Barkodu: 8698622690291
 • 22,54 TL

 • Proxacin 500 Mg 14 Film Tablet
  İlaç Barkodu: 8698978090042
 • 8,88 TL

 • Proxacin 750 Mg 14 Film Tablet
  İlaç Barkodu: 8698978090059
 • 14,97 TL

 • Quinox 500 Mg 14 Film Kaplı Tablet
  İlaç Barkodu: 8697884090078
 • 11,1 TL

 • Quinox 750 Mg 14 Film Kaplı Tablet
  İlaç Barkodu: 8697884090085
 • 16,65 TL

 • Rofacid 200 Mg/100 Ml Iv Infuzyon Icin Cozelti Ice
  İlaç Barkodu: 8699839771087
 • 16,33 TL

 • Roflazin 500 Mg 14 Film Tablet
  İlaç Barkodu: 8699523090067
 • 7,57 TL

 • Roflazin 750 Mg 14 Film Tablet
  İlaç Barkodu: 8699523090197
 • 11,35 TL

 • Roxin 200 Mg/100 Ml Iv Infuzyon Icin Cozelti Icere
  İlaç Barkodu: 8699508690671
 • 16,33 TL

 • Roxin 400 Mg/200 Ml Iv Inf.cz. Iceren Flakon
  İlaç Barkodu: 8699508690688
 • 27,93 TL

 • Roxin 500 Mg 14 Tablet
  İlaç Barkodu: 8699508090167
 • 10,07 TL

 • Roxin 750 Mg 14 Tablet
  İlaç Barkodu: 8699508090501
 • 14,87 TL

 • Sanfloks 750 Mg 14 Film Tablet
  İlaç Barkodu: 8699516097387
 • 10,97 TL

 • Sanset 250 Mg 14 Film Tablet
  İlaç Barkodu: 8699536090054
 • 7,19 TL

 • Sanset 500 Mg 10 Film Tablet
 • İlaç Barkodu: 8699536090245

  0 TL

 • Sanset 500 Mg 14 Film Tablet
  İlaç Barkodu: 8699536090061
 • 8,68 TL

 • Sanset 750 Mg 10 Film Tablet
  İlaç Barkodu: 8699536090238
 • 0 TL

 • Sanset 750 Mg 14 Film Tablet
  İlaç Barkodu: 8699536090085
 • 13,83 TL

 • Selfleks Ciprasel 200 Mg/100 Ml Iv Infuzyon Cozelt
  İlaç Barkodu: 8680400770202
 • 12,05 TL

 • Selfleks Ciprasel 400 Mg/200 Ml Iv Infuzyon Cozelt
  İlaç Barkodu: 8680400770219
 • 19,46 TL

 • Sifloks 500 Mg 10 Tablet
  İlaç Barkodu: 8699502090507
 • 7,13 TL

 • Sifloks 500 Mg 14 Tablet
  İlaç Barkodu: 8699502090552
 • 18,49 TL

 • Sifloks 750 Mg 10 Tablet
  İlaç Barkodu: 8699502091733
 • 16,85 TL

 • Sifloks 750 Mg 14 Tablet
  İlaç Barkodu: 8699502091627
 • 13,08 TL

 • Siprobel 750 Mg 14 Film Tablet
  İlaç Barkodu: 8699540090453
 • 10,77 TL

 • Siprogut %0.3 5 Ml Göz Damlası
  İlaç Barkodu: 8699569610151
 • 2,45 TL

 • Siprogut %0.3 5 Ml Kulak Damlası
  İlaç Barkodu: 8699569620013
 • 2,45 TL

 • Siprosan 500 Mg 14 Film Tablet
  İlaç Barkodu: 8699580090024
 • 11,1 TL

 • Siprosan 750 Mg 14 Film Tablet
  İlaç Barkodu: 8699580090079
 • 16,65 TL

 • Üro-ciproxin 250 Mg 6 Film Tablet
  İlaç Barkodu: 8699546091942
 • 8,96 TL

 

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Tema Tasarım | Osgaka.com