e-reçete ile ilgili sık sorulan sorular ve yanlışlar

Konu Hakkında Uzmanlara Soru Sormak için TIKLAYIN

HEKİMLERİN YAPTIĞI İŞLEMLER AÇISINDAN İLETİLEN SORULAR
1) E-reçete oluştururken İlaç açıklama alanının kullanılamaması
Eczanelerde Kuruma en çok iletilen sorun bu konu ile ilgilidir. Hekimin e-reçete paneli
üzerinde ilaç yazarken bu ilaca ait olarak;
– teşhis/tanı,
– tedavi süresi,
– İlaç güvenlik izlem formunun sağlık bakanlığı mevzuatına uygun olarak düzenlendiği
ibaresi,
– endikasyon dışı onay formunun tarih/sayı/geçerlilik süresi,
– yurt dışı görevine ait yazının tarih/sayısı,
– ve diğer açıklama bilgilerini
ilaç açıklama alanına ekleyebilmektedir. Bu ekleme işlemini yapamıyorsa kullandığı
yazılımda eksiklik vardır. İvedilikle hastane yönetimine/yazılım firmasına durum
iletilmelidir.
2) Hekimlerin e-reçete no veya takip numarasını hastaya vermemesi
Hekim e-reçete oluşturup kaydettikten sonra muhakkak e-reçete numarasını veya medula
takip numarasını OKUNAKLI BİR ŞEKİLDE hastaya vermelidir. Aksi takdirde bu e-reçetenin
eczane tarafından görülmesi mümkün değildir.
3) Hekim e-reçeteyi yazdım diyor eczaneden e-reçete görüntülenemiyor
2 numaralı maddede açıklandığı şekilde e-reçete numarasının hastaya muhakkak verilmesi
gerekmektedir. Aksi takdirde mağduriyetler yaşanacaktır.


4) Şeker ölçüm cihazları, şeker striplerinin e-reçeteye yazılamaması
Gerek şeker ölçüm cihazları gerekse şeker stripleri e-reçeteye yazılabilmektedir. Sağlık
hizmet sunucuları SGK dan aktif ilaç listelerini alırlarsa bu konuda sorun yaşanmayacaktır.
5) İnsülinler, eritropoetin ve büyüme hormonları gibi ilaçlar e-reçeteye nasıl yazılacak
Hekim doz 1 alanına insülinin tekrarlama sıklığını, doz 2 alanına ise her bir seferde kaç
ünite insülin kullanılacağını yazacaktır.
Örneğin; sabah 40 ünite akşam 40 ünite insülin kullanacak olan bir hasta için 2*40
değerinin yazılması gerekmektedir. Ancak gün içerisinde farklı ünitelerde insülin kullanılacaksa bir seferde kullanılacak en
yüksek ünite değeri doz2 alanına yazılacak ancak ilaç açıklama alanında insülinin kullanım
dozu detaylı olarak belirtilecektir.
Örneğin; sabah 30 ünite akşam 40 ünite insülin kullanacak olan bir hasta için 2*40
değerinin yazılması gerekmektedir. Aynı zamanda ilaç açıklama alanına sabah 30 ünite
akşam 40 ünite kullanılacağı yazılmalıdır.
Eritropoetin ve büyüme hormonları gibi ilaçlarda insülin ilaçlarında olduğu gibi e reçeteye
yazılacaktır.
6) Sağlık kuruluşlarında enjeksiyon yapılırken manuel reçetenin de istenilmesi
E-reçete uygulamasında e-reçete, SGK tarafından geri ödemede istenilmemektedir. Ancak
Sağlık Bakanlığı e-reçete konusunda yayınlamış olduğu duyuruda hastanın talebi halinde
e-reçetenin manuel çıktısı da hastaya verilecektir. Ancak çıktı verilmeyen durumlarda
hekimlere verilen SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ ile medeczane.sgk.gov.tr/doktor web
uygulamasına giriş yapılırsa hastanın enjektabl ilacının olup olmadığı görülebilecektir.
7) İlaç kullanım şeklinin yanlış yazılması
Hekim ilaç kullanım şeklini e-reçete oluştururken seçebilmektedir. Hekim ilaç kullanım
şeklini yazmak istemiyorsa burayı boş olarak ta kaydedebilir.
8) Hekimin aile hekimliği sertifika ve hemodiyaliz sertifika bilgisini göndermemesi
E-reçete oluştururken hekimin varsa aile hekimliği veya hemodiyaliz sertifikası seçerek
göndermesi gerekmektedir.
9) Hekimin eczane tarafından kaydedilmiş e-reçete üzerinde yapabileceği işlemler
Eğer e-reçete eczane tarafından karşılanmışsa ve e-reçete üzerinde;
– İlaç açıklama alanı
– Reçete açıklama alanı
– EHU onayı
– ICD 10 tanı kodu
Eksiklikleri varsa eğer eczane bu e-reçeteyi silmeksizin hekim kendi ekranından bu ereçeteyi görüntüleyerek bu eksiklikleri tamamlayabilir. Hekim ekranında bu işlemleri
yapamıyorsa eğer kullandığı yazılımda eksiklik vardır. Hekimin, hastane
yönetimine/yazılım firmasına bilgi vermesi gerekmektedir.ECZANELERİN YAPTIĞI İŞLEMLER AÇISINDAN İLETİLEN SORULAR
1) Eczane görüntülediği e-reçete üzerinde reçete giriş ekranı aşamasında hangi işlemleri
yapabilir
Eczacı bu aşamadayken;
– İlacı e-reçeteden çıkartabilir,
– İlaç adedini azaltabilir,
– Doz azaltabilir (Belirli bir süre için raporlu ilaçlarda)
– Peryod artırıma ve azaltma yapabilir,
– Geri ödemesi yapılan aynı ilacın e-reçetedeki pasif barkodu elindeki aktif barkod
ile değiştirebilir.
2) E-reçete üzerinde SUT ta ifade edilen “10 günlük doz”, “oksibutirine dirençlidir” vb
ifadeleri yok. Hekimlerin bu ibareleri e-reçeteye eklemesi
Bu maddede belirtilen ve benzeri ibarelerin e-reçete üzerinde olması gerekmektedir.
Hekim e-reçete oluştururken bu ibareleri ilaç açıklama alanına ekleyebileceği gibi aynı
zamanda eczane tarafından karşılanarak kaydedilmiş bir e-reçeteyi tekrar görüntüleyerek
ilaç açıklama alanlarına bu eklemeleri yapabilmektedir. Hekim ekranında bu işlemleri
yapamıyorsa eğer kullandığı yazılımda eksiklik vardır. Derhal hastane yönetimine/yazılım
firmasına bilgi vermesi gerekmektedir.
3) E-rapor kapsamı dışındaki manuel raporlar ve süresi tamamlanmadığı için halen geçerli
olan manuel raporlar
E-rapor dışındaki bu raporlar eskiden olduğu gibi reçete eki belgesi olarak geri ödeme
amacıyla dönem sonunda Kuruma teslim edilecektir.
4) E-reçete uygulamasından sonra dönem sonlandırma işleminde yapılacak işlemler
Yapılacak işlemler eskiden olduğuyla tamamen aynıdır. Reçete listelerinde “E” işaretiyle o
reçetenin e-reçete olduğu görünecektir. E-reçete dışındaki diğer reçeteler ve eki belgeler
yine sırayla Kuruma teslim edilecektir.
5) 1 Temmuz 2012 sonrası e-reçetelerde eki belgeler nelerdir
1 Temmuz sonrası karşılanan e-reçetelerin, manuel nüshası Kuruma teslim
edilmeyecektir. Eskiden reçete eki belge olarak istenen belgelerde yer alan bilgilerin
hekim tarafından oluşturulan e-reçete üzerine yazılması gerekmektedir. Ancak
belirtilenler dışında ayrıca bir eki belge varsa (yeşil kart sevk belgesi, manuel geçerli
raporlar vb.) eğer bu belgelerde eki belge olarak fatura ekinde Kuruma teslim edilecektir.
6) E-reçeteler manuel giriş yapılarak karşılanabilir mi?
1 Temmuz 2012 tarihinde tüm sağlık hizmeti sunucularında oluşturulan e-reçetelerin
sistem üzerinden girilmesi esastır. Ancak uygulamada yaşanabilecek teknik sorunlar,
hekimlerin sisteme uyum sorunları ve hastane bilgi sistemi yazılımlarında yaşanabilecek muhtemel sorunlar ve benzeri nedenlerle hasta mağduriyetleri oluşmaması için belli bir
süre sistem üzerinden oluşturulan e-reçetelerin manuel girişlerine belli süre devam
edilecektir
7) Pasif (geri ödemesi olmayan) bir ilacın barkodu aktif bir ilacın barkodu ile değiştirilebilir
mi?
E-reçetedeki pasif barkod, eczanede bulunan aktif barkod ile değiştirilebilir.
8) E-reçete de ilaçları alanının adı soyadı imza telefonuna gerek var mı?
Bu konuda TEB-SGK protokolü çok net olup ilacı teslim alan kişinin sadece TC Kimlik
numarasının reçete giriş ekranında kaydı yapılacaktır.
YAZILIM FİRMALARININ YAPTIĞI İŞLEMLER AÇISINDAN İLETİLEN SORULAR
E-reçete uygulamasında yazılım firmalarına çok büyük sorumluluk ve rol düşmektedir.
Yazılım firmasının web kılavuzuna uygun olarak e-reçete ekranlarını hazırlamamış olması
halinde, e-reçete hatalı ya da eksik olacağından tüm taraflar mağdur olacaktır. Yazılım
firmalarının eksik yaptığı işlemler aşağıda belirtilmektedir. Konunun aciliyeti ve ciddiyeti
dikkate alınarak ivedilikle eksikliklerin tamamlanması gerekmektedir.
1) İlaç listelerinin güncellenmesi
Yeni düzenlenen web servisinde yer alan ilaç listeleri;
 SGK geri ödeme kapsamında bulunan ilaçları,
 SGK geri ödeme kapsamında olmayan ancak Sağlık Bakanlığı ilaç listesinde ilaçları,
içermektedir.
Listelerin nasıl güncelleneceği web kılavuzunda detaylı olarak belirtilmekte olup sürekli
olarak (hergün saat 23:00 ile 07:00 arasında) güncellenmelidir.
2) E-reçete ekranına ilaç/reçete açıklama yazma alanına yazılan işlemlerin reçete çıktısında
yer almasına rağmen SGK MEDULA sistemine kayıt edilmediği için ortaya çıkan sorunlar.
Web servis kılavuzunda yukarıda yer alan işlemin nasıl yapılması gerektiği detaylı olarak
belirtilmektedir. Özellikle Aile Hekimliklerinden yazılan e reçetelerde bu tür şikayetler
sıkça yer almaktadır. Diğer en büyük şikayet ise bu alanların hekim ekranlarında
olmamasından kaynaklanmaktadır.
3) Eczane tarafından görüntülenerek kaydedilmiş e-reçeteye hekim tarafından ilaç/reçete
açıklama eklenememesi
Yine web servis kılavuzunda;
– İlaç açıklama alanı
– Reçete açıklama alanı
– EHU onayı- ICD 10 tanı kodu
Ekleme işlemlerinin nasıl yapılacağı detaylı olarak belirtilmektedir. Diğer en büyük şikayet
bu alanların hekim ekranlarında olmamasından kaynaklanmaktadır.
4) Hekim e-reçete oluştururken ilaç açıklama alanına yazdığı ibareler, eczanede e-reçete
görüntülendiğinde görünmüyor?
Yazılım firmalarının ivedilikle kontrol etmesi gereken bir diğer alan da burası olmaktadır.
5) İlaç kullanım şeklinin hekim tarafından yanlış seçilmesi
Kuruma iletilen bir diğer şikayet ilaç açıklama alanına bir ilaç için girilen açıklama bilgisinin
diğer ilaçlarda da görünmesi olmaktadır. Yazılım firmalarının bu işlemede dikkat etmesi
gerekmektedir.
6) Bir ilaca yazılan açıklama bilgisinin diğer ilaçlarda da görünmesi
Hekimler bu alanı dikkatsizlik sonucu yanlış kullanabilmektedir. Bu nedenle bu alanın
default olarak “99-boş” seçilecek şekilde ekranda görüntülenmesi hekim gerekiyorsa diğer
kullanım şekillerini seçebilmesi şeklinde ayarlanması.

Konu Hakkında Uzman Doktorlara Soru Sormak için TIKLAYIN

Soru / Yorum