DUOBAK IM/IV 1 GR 1 FLAKON

Konu Hakkında Uzmanlara Soru Sormak için TIKLAYIN

Etkin Madde:ampisilin + sulbaktam

ETKİN MADDE HAKKINDA KISA BİLGİ
ampisilin + sulbaktamHücre duvarı sentezi inhibitörü penisilin ile betalaktamoz inhibitörü sulbaktam kombinasyonu.
Oral: Yetişkin 2 X 375-750 mg.Çocuk 25-50 mg/kg/gün ampisilin.
Enjektabl: Yetişkin 1 g-8 g ampisilin.
Günlük maksimum sulbaktam dozu 4 g dır.
Çocuk 150 mg/kg/gün ampisilin.
Gebelik kategorisi B. Anne sütüne geçer.
Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.
Etkileşim; bakteriostatik antibiyotikler (örn:kloramfenikol eritromisin sülfonamidler tetrasiklinler) penisilinin bakterisid etkisini antagonize edebilirler. Allopurinol probenesid aspirin fenilbutazon sülfonamidler indometazin tiazid diüretikler furosemid ve etakrinik asit oral kontraseptifler ve östrojen içeren ilaçlar.
Ampisilinin; klorpromazin hidroklorid klindamisin fosfat kolistin sulfomethat sodyum dopamin hidroklorid eritomisin hidroklorid hidelazin hidroklorid kanamizin sülfatlinkomisin hidroklorid adrenalin kloramfenikol sodyum süksinat klortetrasiklin noradrenalin atropin sülfat infüzyon sıvısı içerisindeki Vt. C ve Vit. B grubu ile geçimsizliği bulunmaktadır. Ayrıca aminoglikozitlerle de invitro geçimsizliği vardır ve ayrı uygulanması gerekir.
Yan etkiler; allerjik reaksiyonlar (ürtiker-anaflaksi) psödomembranöz kolit bulantı kusma stomatit nötropeni SGOTde hafif yükselme hemolitik anemi trombositopeni lökopeni agranülositozis…

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve
uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

PROSPEKTÜS (eksik,özetlenmiş veya güncellenmemiş olabilir)
(eksiközetlenmiş veya güncellenmemiş olabilir) Duobak 1.0 g IM / IV
PROSPEKTÜS

DUOBAK 1.0 g I.M./I.V

Enjektabl Çözelti İçin Toz İçeren Flakon

FORMÜLÜ :

Duobak 1.0 g I.M/I.V�nin bir flakonunda 1000 mg ampisilin + 500 mg sulbaktam vardır. Solüsyon haline getirilmeye hazır kuru steril ve apirojen toz halindedir. Ayrıca eritici olarak 3.5 ml steril enjeksiyonluk su bir ampul içinde birlikte sunulmuştur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ :

Ampisilin bir aminopenisilindir. Generik adı aminobenzilpenisilin olup parenteral uygulamalar için sodyum tuzu kullanılır. Etken madde miktarları anhidr şekline eşdeğer olarak hesaplanır.

Sulbaktam baz penisilin çekirdeğinin bir derivesidir. Tek başına kullanıldığında oldukça zayıf bir antibiyotik etki gösterir. Sulbaktam beta-laktamazları irreversibl olarak inhibe eder.

Ampisilin sulbaktam ile birlikte kullanıldığında belirgin bir sinerjik etki oluşur. Sulbaktamın beta-laktamazları potansiyel bir şekilde ve irrevisibl olarak inhibe etmesi sonucunda ampsilinin antibiyotik aktivite spektrumu önemli ölçülerde genişler ve beta-laktamaz salgılayan bakteri türlerini de içine alır.

Yapılan in-vitro çalışmalarda beta-laktamaz salgılayan bakterilerde optimal inhibisyon sağlayabilmek için ampisilin-sulbaktam oranının 2:1 yada 1:1 olması gerektiği saptanmıştır.

Sulbaktam/ampisilin vücut doku ve sıvılarına iyi ve dengeli bir şekilde dağılır. Ancak serebrospinal sıvıya nispeten düşük miktarlarda geçer. Ampisilin yaklaşık % 15-28 sulbaktam ise % 38 oranında serum proteinlerine bağlanır.

Sulbaktam/ampisilin plasentadan kolayca geçer ancak anne sütünde çok düşük miktarlarda bulunur.

Ampisilin ve sulbaktamın eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 1 saattir. Alınan miktarın büyük bir kısmı idrarla ve değişmemiş olarak atılır.

Sulbaktam/ampisilin gram pozitif ve gram negatif bakterilerin beta-laktamaz üreten ve üretmeyen türlerinin büyük çoğunluğu üzerinde güçlü bir bakterisid etki gösterir. Bunların başlıcalarını şöyle sıralamak mümkündür.

– Staphylococcus aureus Staph. epidermidis;

– Streptococcus pneumoniae Strep. faecalis ve diğer streptokok türleri;

– Haemophilus influenzae ve Parainfluenzae; Branhamella catarrhalis;

– Bacteroides fragilis ve benzer türleri;

– Escherichia coli;

– Klebsiella türleri;

– Proteus türleri [indol (+) ve indol (-)];

– Enterobacter türleri;

– Citrobacter türleri;

– Neisseria meningitidis ve Neisseria gonorrhoeae.

ENDİKASYONLARI :

Duobak bileşimindeki antibiyotiklere karşı duyarlı olan bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarda endikedir.

– Üst solunum yolu enfeksiyonları : Tonsillit larenjit farenjit sinüzit otitis media.

– Alt solunum yolu enfeksiyonları: Bronşit bronşiyolit bakteriyal pnömoni ve plörezi

– Üriner sistem enfeksiyonları: İdrar yolları enfeksiyonları piyelonefrit sistit gonore.

– Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları.

– Postoperatif enfeksiyonlar.

KONTRENDİKASYONLARI :

Penisiline karşı orta ve ileri derecede alerjisi bulunanlarda kullanılmamalıdır.

Herpes grubu virütik enfeksiyonlarda özellikle mononükleaz enfeksiyonlarda lenfoid lösemilerde kontrendikedir.

UYARILAR / ÖNLEMLER :

Alerjik semptomları olan (atopik ekzema saman nezlesi ürtiker astma gibi) hastalarda dikkatle ve sürekli kontrol altında uygulanmalıdır. Orta ve ileri derecede böbrek fonksiyonu bozuklukları olan hastalarda idrar yoluyla atılımın uzamasına bağlı olarak vücutta birikmeler olabileceğinden sürekli kontrol altında kullanılmalıdır.

Ülseratif kolit ve regional enterit vakalarında sürekli hekim kontrolü altında tatbik edilmelidir.

Penisilin�e karşı hassasiyete bağlı olarak ortaya çıkabilecek anafilaktik reaksiyonlarda parenteral adrenalin oksijen inhalasyonu ve bazı hallerde I.V. steroidler uygulanması ve solunum yollarının açık tutulması gerekir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda uygulama glomerüler filtrasyon oranına (GFR) göre ayarlanmalıdır. Bütün diğer potansiyel ilaçlarda olduğu gibi uzun süreli uygulamalarda böbrek karaciğer ve hemopoetik sistem fonksiyonları periyodik olarak kontrol edilmelidir.

Hamilelik ve emzirme döneminde kullanılması : Teratojenik veya fertilite üzerine zararlı etkisi olduğuna dair herhangi bir bulgu yada gözlem olmamasına rağmen hamilelik veya emzirme döneminde kullanım emniyeti henüz tespit edilmemiştir.

YAN ETKİLER :

Penisiline hassas kişilerde ciltte döküntüler eritem ürtiker ve Quincke ödemi görülebilir. Bu belirtiler çok defa antihistaminikler ile giderilebilir; nadiren sistemik kortikosteroid uygulanması gerekebilir. Yaygın ve inatçı ürtiker penisiline karşı aşırı hassasiyetin belirtisidir; böyle hallerde ilacın uygulanmasına son verilmelidir.

Dispepsi bulantı kusma ve diyare gibi gastrointestinal yan etkiler nadir olsa da görülebilirler. Genelde bu şikayetler geçicidir ve bir süre sonra kaybolurlar.

�BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.�

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ :

Ampisilin Allopurinol ile birlikte kullanılmamalıdır; birlikte kullanıldığında ciltte kızarıklık ve döküntüler oluşması her iki substansın ayrı ayrı kullanılmasına oranla oldukça yüksektir. Probenecid Duobak’ın bileşimindeki her iki komponentinde böbrekler yoluyla atılımını azaltır; buna bağlı olarak gerek ampisilinin gerekse sulbaktamın serum seviyelerinde anormal yükselmeler görülür.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZAJ :

Duobak’ın enjektabl şekilleri intramusküler ve intravenöz olarak kullanmaya uygun iki ayrı eritici solüsyonla hazırlanmıştır.

1) İntramusküler kullanımı için hazırlanan Duobak’ların ambalajında sadece “I.M.” ibaresi vardır. Bu şeklin eriticisinde lokal anestetik olan lidokain bulunur. Bu nedenle Duobak I.M. şekilleri kesinlikle intravenöz yolla uygulanamaz.

2) Hem intravenöz hem de intramusküler kullanım için hazırlanan Duobak’ların ambalajlarında “I.M./I.V” ibaresi vardır. Bunların eriticileri sadece enjeksiyonluk su ihtiva ederler.

UYARI : DUOBAK�IN ENJEKTABL ŞEKİLLERİNİ UYGULARKEN KUTU VE İÇ AMBALAJLARDAKİ “I.M” VE “IM/IV” İŞARETLERİNE ÇOK DİKKAT EDİLMESİ VE YANLIŞ UYGULAMALARDAN ÖZENLE KAÇINILMASI GEREKİR.

Duobak’ın enjektabl şekillerinde aşağıdaki sulandırmalar kullanılır.

PPERARAT EŞDEĞER DOZLAR (mg) FLAKON ÇÖZÜCÜ KONSANTRASYON AMPİSİLİN SULBAKTAM ml MİKTARI (ml) mg/ml

—————————————————————————————————————————————-

DUOBAK 0.25g 250 + 125 10 0.8 250 + 125

DUOBAK 0.50g 500 + 250 10 1.6 250 + 125

DUOBAK 1g 1000 + 500 10 3.2 250 + 125

DUOBAK 2g 2000 + 100 20 6.4 250 + 125

İntravenöz uygulama 3 dakikadan daha uzun bir süre dikkatle ve yavaş yavaş damar içine uygun bir enjektör aracılığı ile yapılır; veya 15-30 dakika içinde damar için infüzyon yoluyla uygulanır. İntravenöz uygulama için Duobak eriyiği hazırlanırken enjeksiyona mahsus steril su Duobak tozunu ihtiva eden flakona aktarılır sallayarak homojen bir eriyik oluşması sağlanır.

Daha sonra bir süre bekletilerek tam eriyip erimediği ve köpük oluşup oluşmadığı kontrol edilir. İstenen kalitede bir solüsyon elde edildiğinden emin olunduğunda intravenöz uygulama yapılır.

Doktor başka bir tavsiyede bulunmadığı takdirde normal günlük dozlar şöyledir ;

Erişkinlerde (Böbrek fonksiyonları normal olanlarda) : Mutad günlük doz 1.5 g (1.0 g ampisilin + 0.5 g sulbaktam) ile 12.0 g (8.0 g ampisilin + 4.0 g sulbaktam) arasında değişir. Sulbaktamın günlük maksimum dozu 4.0 g’dır.

Hafif Enfeksiyonlarda: Günlük toplam doz 1.5 – 3.0 g Duobak

Orta Şiddetlilerde : Günlük toplam doz 3.0 – 6.0 g Duobak

Ağır Enfeksiyonlarda : Günlük toplam doz 6.0 – 12.0 g Duobak

olarak uygulanır. Kesin doz doktorun görüş ve tavsiyesi ile saptanır.

Günlük toplam doz 3 eşit porsiyona bölünerek her 8 saatte bir uygulanır. Şiddetli olmayan enfeksiyonlarda günlük total dozun iki eşit miktara bölünerek 12 saatte bir uygulanması da mümkündür.

Çocuklar ve bebeklerde: Günlük toplam doz çocuğun vücut ağırlığının beher kilosu için 150 mg Duobak (100 mg/kg ampisilin + 50 mg/kg sulbaktam) olarak hesaplanır.

Çocuklarda da günlük toplam doz miktarı 3 eşit porsiyona bölünerek her 8 saatte bir uygulanır.

Duobak uygulamasına ateş düştükten sonra en az 48 saat süreyle devam edilmelidir. Normal bir tedavi kürü 5-14 gün arasında değişir. Hekim uygun ve gerekli gördüğünde bu süreyi uzatabilir ve/veya tedaviye ayrıca ilave ampisilin ekleyebilir.

Böbrek fonksiyonu bozuk olan hastalarda (kreatinin klirensi < 30 ml/dak.) Duobak uygulaması ve dozajı glomerüler filtrasyon oranına (GFR) göre ayarlanmalıdır.

HEKİME DANIŞMADAN KULLANILMAMALIDIR.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ :

Beta-laktamazın seviyesinin B.O.S� da yükselmesi ile birlikte konvülsiyon gibi nörolojik belirtiler görülebilir. Ampisilin ve sulbaktam hemodiyaliz yoluyla kandan uzaklaştırılabilir.

SAKLAMA KOŞULLARI :

Sulandırılmamış flakonları 25oC�ın altındaki oda sıcaklığında çocukların erişemeyecekleri yerde ve ambalajında saklayınız. Parenteral uygulama için solüsyon hazırlandıktan sonra en geç 1 saat içinde kullanılmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ :

Hem intravenöz hem de intramusküler uygulamaya elverişli beher flakon 1000 mg ampisilin + 500 mg sulbaktam ihtiva eder. Her ambalajda 3.5 ml steril enjeksiyonluk su eritici olarak birlikte sunulmuştur.

RUHSAT SAHİBİNİN İSİM VE ADRESİ : KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Bağlarbaşı Gazi Cd. 64-66

Üsküdar / İSTANBUL

RUHSAT TARİHİ VE NO�SU : 03.08.2001 � 197 / 72

İMAL YERİ : MUSTAFA NEZVAT İLAÇ SAN. A.Ş.

Yenibosna / İSTANBUL

Reçete ile satılır. Prospektüs bilgileri ilaç firmasının web sitesinden alınmış veyaürün yöneticileri tarafından iletilmiştir.Bu sitede ve verilen linklerdeki bigilerin eksik veya hatalı olmasından ve
uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz.

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

KISALTMALAR
Parenteral formları UH-P
Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak tüm hekimlerce yatarak tedavide tüm hekimlerce reçete edilebilir.

Bu etkin maddeyi içeren ilaçlar :
:
ALFASID 1 GR IM ENJ. ICIN TOZ ICEREN FLAKON 1 FLAKON – YAVUZ ILAC
283 TL
ALFASID 250 MG 40 ML SÜSPANSİYON – ACTAVIS
887 TL
ALFASID 250 MG 70 ML SÜSPANSİYON – ACTAVIS
1130 TL
ALFASID 250 MG IM ENJ.ICIN TOZ ICEREN FLAKON – YAVUZ ILAC
294 TL
ALFASID 250 MG IM/IV ENJ.ICIN TOZ ICEREN FLAKON – YAVUZ ILAC
294 TL
ALFASID 375 MG 10 FİLM TABLET – ACTAVIS
997 TL
ALFASID 375 MG 14 FİLM TABLET – ACTAVIS
1322 TL
ALFASID 500 MG IM ENJ.ICIN TOZ ICEREN FLAKON – YAVUZ ILAC
326 TL
ALFASID 500 MG IM/IV ENJ.ICIN TOZ ICEREN FLAKON – YAVUZ ILAC
326 TL
ALFASID 750 MG 10 FILM TABLET – ACTAVIS
1887 TL
ALFASID 750 MG 14 F.TABLET – ACTAVIS
2634 TL
ALFASID IM/IV 1 GR 1 FLAKON – YAVUZ ILAC
283 TL
AMPISID 250 MG 40 ML SÜSPANSİYON – MUSTAFA NEVZAT
841 TL
AMPISID 250 MG 70 ML SÜSPANSİYON – MUSTAFA NEVZAT
1130 TL
AMPISID 375 MG 10 TABLET – MUSTAFA NEVZAT
997 TL
AMPISID 750 MG 10 FİLM TABLET – MUSTAFA NEVZAT
1887 TL
AMPISID IM 1 GR 1 FLAKON – MUSTAFA NEVZAT
283 TL
AMPISID IM 250 MG 1 FLAKON – MUSTAFA NEVZAT
207 TL
AMPISID IM 500 MG 1 FLAKON – MUSTAFA NEVZAT
328 TL
AMPISID IV. 1 GR 1 FLAKON – MUSTAFA NEVZAT
283 TL
AMPISID IV. 250MG 1 FLAKON – MUSTAFA NEVZAT
207 TL
AMPISID IV. 500 MG 1 FLAKON – MUSTAFA NEVZAT
328 TL
COMBICID 250 MG 40 ML SUSPANSIYON – BILIM
944 TL
COMBICID 250 MG 70 ML SUSPANSIYON – BILIM
997 TL
COMBICID 250MG/5ML 100 ML SÜSPANSİYON – BILIM
2086 TL
COMBICID IM 1000 MG 1 FLAKON – BILIM
283 TL
COMBICID IM 250 MG 1 FLAKON – BILIM
207 TL
COMBICID IM 500 MG 1 FLAKON – BILIM
328 TL
COMBICID IM-IV 500 MG 1 FLAKON – BILIM
328 TL
COMBICID IM-IV 1000 MG 1 FLAKON – BILIM
283 TL
COMBICID IM-IV 250 MG 1 FLAKON – BILIM
207 TL
COMBICID TABLET 750 MG 10 TABLET – BILIM
1887 TL
COMBICID TABLET 375 MG 10 TABLET – BILIM
997 TL
DEVASID 025 GR IM TOZ İÇEREN 1 FLAKON – DEVA
294 TL
DEVASID 025 GR IM/IV TOZ İÇEREN 1 FLAKON – DEVA
294 TL
DEVASID 05 GR IM TOZ İÇEREN 1 FLAKON – DEVA
326 TL
DEVASID 05 GR IM/IV TOZ İÇEREN 1 FLAKON – DEVA
326 TL
DEVASID 1 GR IM TOZ İÇEREN 1 FLAKON – DEVA
282 TL
DEVASID 1 GR IM/IV TOZ İÇEREN 1 FLAKON – DEVA
282 TL
DEVASID 250MG/5ML 100 ML ORAL SÜSPANSİYON – DEVA
1502 TL
DEVASID 250MG/5ML 40 ML ORAL SÜSPANSİYON – DEVA
891 TL
DEVASID 250MG/5ML 70 ML ORAL SÜSPANSİYON – DEVA
997 TL
DEVASID 375 MG 10 FİLM TABLET – DEVA
997 TL
DEVASID 375 MG 14 FİLM TABLET – DEVA
1322 TL
DEVASID 750 MG 10 FİLM TABLET – DEVA
1887 TL
DEVASID 750 MG 14 FİLM TABLET – DEVA
2634 TL
DUOBAK 375 MG 10 FİLM TABLET – KOCAK FARMA
997 TL
DUOBAK 40 ML SÜSPANSİYON – KOCAK FARMA
935 TL
DUOBAK 70 ML SÜSPANSİYON – KOCAK FARMA
1130 TL
DUOBAK 750 MG 10 FİLM TABLET – KOCAK FARMA
1887 TL
DUOBAK IM 025 GR 1 FLAKON – KOCAK
294 TL
DUOBAK IM 05 GR 1 FLAKON – KOCAK
404 TL
DUOBAK IM 1 GR 1 FLAKON – KOCAK
283 TL
DUOBAK IM/IV 025 GR 1 FLAKON – KOCAK
294 TL
DUOBAK IM/IV 05 GR 1 AMPUL – KOCAK
328 TL
DUOBAK IM/IV 1 GR 1 FLAKON – KOCAK
283 TL
DUOBAK IM/IV 2 GR 1 FLAKON – KOCAK
528 TL
DUOCID 250 MG 1 FLAKON – PFIZER
191 TL
DUOCID 250 MG 100 ML SÜSPANSİYON – PFIZER
2086 TL
DUOCID 250 MG 40 ML SÜSPANSİYON – PFIZER
888 TL
DUOCID 250 MG 70 ML SÜSPANSİYON – PFIZER
997 TL
DUOCID 375 MG 10 TABLET – PFIZER
997 TL
DUOCID 375 MG 20 FİLM TABLET – PFIZER
1887 TL
DUOCID 500 MG 1 FLAKON – PFIZER
382 TL
DUOCID IV 1 GR 1 FLAKON – PFIZER
354 TL
DUOCID LID.IM 1 GR 1 FLAKON – PFIZER
354 TL
DUOCID LID.IM 250 MG 1 FLAKON – PFIZER
191 TL
DUOCID LID.IM 500 MG 1 FLAKON – PFIZER
382 TL
NOBECID 250 MG/5 ML SUSPANSIYON HAZ. ICIN TOZ 100 ML – NOBEL ILAC SANAYI
1612 TL
NOBECID 375 MG 10 FİLM TABLET – NOBEL ILAC SANAYI
997 TL
NOBECID 375 MG 20 FİLM TABLET – NOBEL ILAC SANAYI
1887 TL
NOBECID 5ML 250 MG 40 GR SÜSPANSİYON – NOBEL ILAC SANAYI
806 TL
NOBECID 5ML 250 MG 70 GR SÜSPANSİYON – NOBEL ILAC SANAYI
1130 TL
NOBECID 750 MG 10 FİLM TABLET – NOBEL ILAC SANAYI
1887 TL
NOBECID IM 250 MG 1 FLAKON – NOBEL ILAC SANAYI
294 TL
NOBECID IM 500 MG 1 FLAKON – NOBEL ILAC SANAYI
328 TL
NOBECID IM 1000 MG 1 FLAKON – NOBEL ILAC SANAYI
283 TL
NOBECID IM/IV 250 MG 1 FLAKON – NOBEL ILAC SANAYI
294 TL
NOBECID IM/IV 500 MG 1 FLAKON – NOBEL ILAC SANAYI
328 TL
NOBECID IM/IV 1000 MG 1 FLAKON – NOBEL ILAC SANAYI
283 TL
PROBICID 2 GR 1 FLAKON – KOCAK FARMA
472 TL
PROBICID 500 MG 1 FLAKON – KOCAK FARMA
200 TL
PROBICID IV/IM 1 GR 1 FLAKON – KOCAK FARMA
354 TL
PROBICID IV/IM 250 MG 1 FLAKON – KOCAK FARMA
141 TL
SULBAKSIT IM 250 MG 1 FLAKON – TUM EKIP
294 TL
SULBAKSIT IM 500 MG 1 FLAKON – TUM EKIP
326 TL
SULBAKSIT IM 1000 MG 1 FLAKON – TUM EKIP
282 TL
SULBAKSIT IM/IV 250 MG 1 FLAKON – TUM EKIP
294 TL
SULBAKSIT IM/IV 500 MG 1 FLAKON – TUM EKIP
326 TL
SULBAKSIT IM/IV 1000 MG 1 FLAKON – TUM EKIP
282 TL
SULCID 250 MG/5 ML ORAL SUSPANSIYON HAZ. ICIN KURU TOZ 100 ML – I.E ULAGAY
1774 TL
SULCID 375 MG 10 FILM TABLET – I.E ULAGAY
997 TL
SULCID 375 MG 14 FİLM TABLET – I.E ULAGAY
1322 TL
SULCID 375 MG 20 FILM TABLET – I.E ULAGAY
1875 TL
SULCID 750 MG 10 FILM TABLET – I.E ULAGAY
1887 TL
SULCID 750 MG 14 FİLM TABLET – I.E ULAGAY
2634 TL
SULCID IM 250 MG 1 FLAKON – I.E ULAGAY
294 TL
SULCID IM 500 MG 1 FLAKON – I.E ULAGAY
328 TL
SULCID IM 1 GR 1 FLAKON – I.E ULAGAY
283 TL
SULCID IM/IV 1 GR 1 FLAKON – I.E ULAGAY
283 TL
SULCID IM/IV 500 MG 1 FLAKON – I.E ULAGAY
328 TL
SULCID IV 250 MG 1 FLAKON – I.E ULAGAY
294 TL
SULCID ORAL 250 MG 70 ML SÜSPANSİYON – I.E ULAGAY
1130 TL
SULCID PED. 250 MG 40 ML SÜSPANSİYON – I.E ULAGAY
887 TL
SULTAMAT 250 MG 40 ML SÜSPANSİYON – ATABAY
835 TL
SULTAMAT 250 MG 70 ML SÜSPANSİYON – ATABAY
1130 TL
SULTAMAT 375 MG 10 TABLET – ATABAY
997 TL
SULTAMAT 750 MG 10 TABLET – ATABAY
1887 TL
SULTASID 250 MG 40 ML SÜSPANSİYON – TOPRAK
899 TL
SULTASID 250 MG 70 ML SÜSPANSİYON – TOPRAK
1130 TL
SULTASID 375 MG 10 FİLM TABLET – TOPRAK
997 TL
SULTASID 750 MG 10 FİLM TABLET – TOPRAK
1887 TL
SULTASID- IM 1 GR 1 FLAKON – TOPRAK
623 TL
SULTASID-IM/IV 1 GR 1 FLAKON – TOPRAK
623 TL
SULTIBAC 250 MG/5 ML 70 ML SUSPANSIYON – MUNIR SAHIN
1130 TL
SULTIBAC 375 MG 10 FILM TABLET – MUNIR SAHIN
997 TL
SULTIBAC 750 MG 10 FILM TABLET – MUNIR SAHIN
1887 TL
SULTIBAC 250 MG/5 ML 40 ML SUSPANSIYON – MUNIR SAHIN
956 TL

Konu Hakkında Uzman Doktorlara Soru Sormak için TIKLAYIN

Soru / Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir