DEVALUD 4 MG 30 TABLET

Konu Hakkında Uzmanlara Soru Sormak için TIKLAYIN

Etkin Madde:tizanidin

ETKİN MADDE HAKKINDA KISA BİLGİ
tizanidinSantral etkili kas gevşetici.
Yetişkinde 3×2-4mg.
Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık karaciğer yetmezliği.
Etkileşim antihipertansifler SSS depresanları alkol.
Yan etkiler; uyku hali sersemlik yorgunluk hipotansiyon bradikardi dispepsi transaminazlarda artış…

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve
uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

PROSPEKTÜS (eksik,özetlenmiş veya güncellenmemiş olabilir)
(eksiközetlenmiş veya güncellenmemiş olabilir) Formülü:
Her tablet 4 mg Tizanidin’e eşdeğer Tizanidin hidroklorür ihtiva eder.

Farmakolojik Özellikleri:
Farmakodinamik Özellikler
Tizanidin bir α – 2 adrenerjik reseptör agonisti olup santral etkili kas gevşetici etkileri vardır. Motor nöronlar üzerindeki presinaptik inhibisyonu arttırarak spastisiteyi azaltmaktadır. Tizanidinin doğrudan çizgili kaslara bir etkisi yoktur. Nöromüsküler kavşakta herhangi bir etki göstermez ve monosinaptik refleksleri etkilemez. Tizanidin başlıca polisinaptik yolaklar üzerinde etkili olmaktadır. Tüm bu etkiler sonucunda spinal motor nöronlardaki fasilitasyonun azaldığı tahmin edilmektedir. Tizanidinin kas gevşetici özelliğinin yanısıra orta derecede santral analjezik etkisi de vardır.

Farmakokinetik Özellikler
Absorbsiyon
Tizanidin hemen hemen tamamen ve hızlı bir şekilde absorbe olur. Yarılanma ömrü 2.5 saattir. Maksimum plazma konsantrasyonuna dozlamdan yaklaşık 1.5 saat sonra ulaşılır. Yiyecekler maksimum plazma düzeyini ortalama %30 oranında arttırır doruk etkiye ulaşmak için geçen süreyi yaklaşık 40 dakika kısaltır ancak absorbsiyon derecesini değiştirmezler. Tizanidin 1-20 mg doz aralığında doğrusal farmakokinetik özellik gösterir. Yoğun ilk-geçiş metabolizmasına bağlı olarak mutlak biyoyararlanımı yaklaşık %40’tır.
Tizanidine ait farmakokinetik parametreler cinsiyete göre farklılık göstermez.

Dağılım
Tizanidin vücutta yaygın olarak dağılır. Ortalama kararlı durum dağılım hacmi (Vdss) i.v. uygulamadan sonra 2.4 L/kg’dır. Plazma proteinlerine bağlanma oranı %30’dur.

Metabolizma
Uygulanan dozun yaklaşık %95’i karaciğerde metabolize edilir. Metabolitleri inaktiftir ve yarılanma ömürleri 20-40 saat arasında değişir.

Eliminasyon
Tizanidinin sistemik dolaşımdan eliminasyon yarılanma ömrü 2-4 saattir. Dozun ortalama %60’ı metabolitleri halinde böbreklerden %20’si ise feçesle atılır. Değişmemiş ilacın ise çok az bir kısmı (yaklaşık %2.7) böbreklerden atılmaktadır.
Endikasyonları:
Ağrılı kas spazmları:
# Omurgadaki statik ve fonksiyonel bozukluklarla birlikte görülen servikal ve lumber sendromlar.
# İntervertebral disk hernisi veya kalçadaki osteoartrit gibi durumlarda ameliyatı sonrası.
Nörolojik bozukluklara bağlı spastisite:
# Multipl skleroz kronik myelopati omiriliğin dejeneratif hastalıkları serebrovasküler olaylar ve serebral palsi.

Kontrendikasyonları:
Tizanidin ve/veya bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda ve karaciğer işlevi belirgin olarak bozulmuş kişilerde kontrendikedir (Bkz. Farmakokinetik Özellikleri).

Uyarılar / Önlemler:
Tizanidin bir α – 2 adrenerjik reseptör agonisti olduğundan (klonidin gibi) hipotansiyon oluşturabilir. Kan basıncındaki olası düşmeler dozlamdan yaklaşık 1 saat sonra ortaya çıkar ve 2-3 saat içerisinde maksimum düzeye ulaşır. Bu etkiler bradikardi ortostatik hipotansiyon ve baş dönmesi ile karakterizedir. Bu yan etkiler dozun azaltılması ile kontrol edilebilir. Tizanidin ile birlikte diğer antihipertansif ajanlar kullanılırken dikkat edilmeli ve diğer α – 2 adrenerjik reseptör agonistleri ile kullanılmamalıdır.
Tizanidin nadiren karaciğerde hasara neden olabilir ve bu genellikle hepatosellüler tiptedir. Tizanidin kullanan hastaların yaklaşık %5’inde karaciğer fonksiyon testlerinde (transaminazlar; ALT-AST) artışlar görülmüştür. Bu değerler üst sınırların yaklaşık 3 katı olarak rapor edilmiştir. Aminotransferaz düzeylerinin tedavinin ilk 6 ayı süresince (tedavi öncesi 1 3 ve 6. aylar) izlenmesinde yarar vardır. Tizanidin karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kullanılırken yoğun bir dikkat sarfedilmesi gerekir.
Tizanidin kullanımında sedasyon görülebilir. Bu etki doza bağlıdır. Genellikle dozlamdan 30 dakika sonra ortaya çıkar ve doruk düzeye 1.5 saat sonra ulaşır. Çoklu dozlarda tedavinin ilk haftasından sonraki idamede hastalar daha stabil bir hale gelebilmektedirler.

Böbrek Yetmezliğinde Kullanımı
Devalud böbrek yetmezliğinde (kreatinin klerensi < 25 ml/dk) ilacın klerensi yaklaşık %50 oranında azalacağından dikkatle kullanılmalıdır. Bu hastalarda tedavinin başında dozun bireysel olarak ayarlanması gerekir. Daha yüksek dozlar gerekiyorsa dozlam sıklığı yerine dozaj ayarlamasına gidilmelidir. Bu hastaların potansiyel bir aşırı doz göstergesi olan sık rastlanır yan etkilerin (ağız kuruluğu uyuşukluk asteni ve baş dönmesi) ortaya çıkış veya şiddeti açısından yakın takibe alınması önerilir.
Oral kontraseptif kullanan kadınlarda tizanidin klerensi yaklaşık %50 oranında azalır ve bu hastalarda dozun kişisel gereksinimlere göre ayarlanmasında fayda vardır.

Gebelikte Kullanım
Gebelik kategorisi C ’dir. Tizanidin ile hamilelelerde yapılmış yeterli sayıda ve kontrollü klinik çalışmalar mevcut değildir. DEVALUD’un hamilelerde sadece beklenen potansiyel yararın fetüs üzerindeki potansiyel riskten daha fazla olduğu düşünülen durumlarda kullanılması gerekir.

Emziren Annelerde Kullanım
Tizanidinin insanda anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Birçok ilaç anne sütüne
geçtiğinden DEVALUD’un anne için önemi göz önünde bulundurularak ya emzirmenin ya da ilaç alımının kesilmesine karar verilmelidir.

Çocuklarda Kullanım
Pediyatrik hastalarda güvenilirliği ve etkinliği kanıtlanmamıştır.

Yaşlılarda Kullanım
Yaşlılarda klerens yaklaşık dört kat azaldığından DEVALUD dikkatle kullanılmalıdır.

Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi
Sersemlik hissi olan hastaların araba ve makina kullanma gibi azami dikkat gerektirecek faaliyetlerden kaçınmaları önerilir

Yan Etkiler / Advers Etkiler:
Ağrılı kas spazmlarının tedavisinde düşük dozlarda kullanıldığında yan etkiler genellikle hafif ve geçicidir.
Sık* : Uyku hali baş dönmesi yorgunluk sersemlik hissi hafif tansiyon düşmesi ağız kuruluğu.
Nadir* : Bulantı gastrointestinal rahatsızlık.
Spastisite tedavisinde daha yüksek dozlarda yan etkiler daha çok ve belirgin olarak görülür. Buna rağmen tedavinin kesilmesini gerektiren durumlara nadiren rastlanmaktadır.
Ek olarak görülebilen etkiler;
Sık* : Hipotansiyon bradikardi.
Nadir* : Kas zayıflığı uykusuzluk uyku bozuklukları halüsinasyonlar serum transaminaz seviyelerinde geçici artışlar.
Çok nadir* : Akut hepatit.

*Sıklık Tahmini:
Çok sık•%10; Sık•%1-
Bu etkin maddeyi içeren ilaçlar :
:
DEVALUD 2 MG 30 TABLET – DEVA
540 TL
DEVALUD 4 MG 30 TABLET – DEVA
997 TL
SIRDALUD 2 MG 30 TABLET – NOVARTIS
685 TL
SIRDALUD MR 6 MG 10 KAPSÜL – NOVARTIS
919 TL

Konu Hakkında Uzman Doktorlara Soru Sormak için TIKLAYIN

Soru / Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir