ARYPEZ 10 MG 28 FİLM TABLET

Konu Hakkında Uzmanlara Soru Sormak için TIKLAYIN

Etkin Madde:donepezil

ETKİN MADDE HAKKINDA KISA BİLGİ
donepezilAlzheimer demansda asetilkolinesterazın spesifik ve reversibl bir inhibitörü.
Yatmadan önce 5-10mg.
Gebelik kategorisi C.
Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık gebelik.
Etkileşim; ketokonazol kinidin itrakonazol eritromisin fluoksetin rifampisin fenitoin karbamazepin alkol antikolinerjik aktivitesi olan ilaçlar süksinilkolin sinir ve adele bloke edici ajanlar kolinerjik agonistler beta-blokerler.
Yan etkiler; bulantı diyare uykusuzluk kusma kas krampları yorgunluk ve anoreksi…

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve
uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

PROSPEKTÜS (eksik,özetlenmiş veya güncellenmemiş olabilir)
(eksiközetlenmiş veya güncellenmemiş olabilir) ARYPEZ 10 mg F LM TABLET
PROSPEKTÜS
FORMÜLÜ : Her film tablet 10 mg Donepezil hidroklorür içerir.
Boyar madde olarak Titanyum dioksit ve Kinolin sarısı Al. lak kullanılmıştır.
FARMAKOLOJ K ÖZELL KLER :
Farmakodinamik Özellikleri :
Alzheimer hastalığının kognitif belirtilerinin patogenezi konusundaki bugünkü görüşler bu
belirtilerin bazısını kolinerjik sinir iletilerinin yetersizliğine bağlamaktadır. Donepezil’in
terapötik etkisini kolinerjik fonksiyonları artırarak gösterdiği kabul edilmektedir. Donepezil
asetilkolinin kolinesteraz enzimi tarafından hidrolizini geri dönüşümlü olarak inhibe ederek
asetilkolin konsantrasyonunu artırır. Eğer bu önerilen etki mekanizması doğruysa hastalık
ilerleyip fonksiyonel olarak sağlam birkaç kolinerjik nöron kaldığında Donepezil’in etkisi
azalır. Donepezil’in demans gelişiminin temelinde yatan süreci değiştirdiğine yönelik bir
kanıt yoktur.
Farmakokinetik Özellikleri :
Absorpsiyon
Donepezil oral yolla iyi absorbe olur. Bağıl oral biyoyararlanımı % 100’dür. Doruk plazma
konsantrasyonlarına 3 – 4 saatte erişir. Günde 1 mg – 10 mg arası dozlarda bir kere
verildiğinde doğrusal bir farmakokinetik gösterir. Besinler ve ilacın alınma zamanı
absorpsiyonu etkilemez. Yinelenen dozlarda verildiğinde Donepezil plazmada 4 – 7 kat birikir
ve kararlı duruma 15 gün içinde erişir.
Dağılım
Donepezil’in kararlı durumda dağılım hacmi 12 L/kg’dır. Donepezil 2 – 1000 ng/ml
konsantrasyon aralığında % 96 oranında plazma proteinlerine başlıca albüminlere (% 75) ve
alfa-1 asit glikoproteine (% 21) bağlanır.
Metabolizma
Donepezil idrarla değişmemiş olarak da atılır; fakat büyük oranda karaciğerde CYP2D6 ve
CYP3A4 izoenzimleri tarafından metabolize edilir ve glukuronidasyona uğrar. Donepezil’in 4
ana metaboliti tanımlanmıştır. Bunlardan ikisi farmakolojik olarak aktiftir. Küçük
metabolitlerinin hepsi tanımlanamamıştır.
14
C-Donepezil verilmesinden sonra plazma radyoaktivitesinin % 53’ü değişmemiş
Donepezil’e % 11’i 6-O-desmetildonepezile aittir. Bu metabolit asetilkolinesterazı
Donepezil ile aynı ölçüde inhibe eder.
Atılım
Donepezil’in ortalama eliminasyon yarı ömrü 70 saattir ortalama görünür plazma klirensi ise
(Cl/F) 0.13 L/st/kg’dir. 14C-Donepezil verilmesinden sonra total radyoaktivitenin % 57’si
idrardan % 15’i feçesten 10 gün içinde elde edilir % 28’i ise bu sürede toplanamaz. Verilen
bir dozun % 17’si değişmemiş Donepezil olarak idrarla çıkar.
Özel hasta grupları :
Donepezil’in farmakokinetiğinde yaş cinsiyet ve ırktan kaynaklanan farklılık bulunmamıştır.
Alkolik sirozu olan 10 hastada Donepezil klirensi sağlıklı kimselere göre % 20 azalmıştır.
Kreatinin klirensi 22 ml/dak/1.73 m2’nin altında olan 4 ilerlemiş böbrek yetmezliği hastasında
Donepezil klirensi sağlıklı kişilerden farklı bulunmamıştır.
END KASYONLARI :
ARYPEZ hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansta endikedir.
KONTREND KASYONLARI :
ARYPEZ; Donepezil’e piperidin türevlerine ve tabletteki yardımcı maddelerden herhangi
birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.
UYARILAR / ÖNLEMLER :
Anestezi : Donepezil bir kolinesteraz inhibitörü olduğundan anestezi süresince süksinilkolin
tipi kas gevşeticilerin etkisini kuvvetlendirebilir.
Kardiyovasküler sistem : Kolinesteraz inhibitörleri (Donepezil) vagotonik etkileri nedeniyle
sinoatrial ve atrioventriküler düğümler üzerinde inhibitör etki gösterir. Bunun sonucu kalp
hastalığı olanlarda ve olmayanlarda bradikardi veya kalp bloğu görülebilir. Donepezil
kullananlarda senkop vakaları bildirilmiştir.
Gastrointestinal sistem : Kolinesteraz inhibitörleri artmış kolinerjik aktivite nedeniyle
gastrik asit sekresyonunu artırır. ARYPEZ verilen hastalar ülser ve gastrointestinal kanama
yönünden yakın gözlem altında tutulmalıdır.
Ürogenital sistem : Her ne kadar Donepezil ile yapılan klinik araştırmalarda görülmediyse de
kolinerjik ilaçlar mesane çıkışında tıkanmaya neden olabilir.
Sinir sistemi : Kolinomimetik ilaçların genel konvülsiyon yapma potansiyeli olduğuna
inanılır. Ancak epileptik belirtiler Alzheimer hastalığı nedeniyle de görülebilir.
Solunum sistemi : Kolinerjik etkileri nedeniyle ARYPEZ astım veya tıkayıcı akciğer
hastalığı hikayesi olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.
Gebelikte ve Emzirme Döneminde Kullanım :
Gebelikte kullanım : Gebelik kategorisi C’dir.
Denepezil’in gebelikte güvenli bir şekilde kullanımı konusunda hamile kadınlarda yapılmış
yeterli ve iyi kontrollü araştırma bulunmamaktadır. ARYPEZ gebelikte ancak anneye
sağlayacağı faydalar fetus için potansiyel risklere üstünse kullanılmalıdır.
Emzirme döneminde kullanım :
Donepezil’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. ARYPEZ’in emziren annelerde
kullanılacağı herhangi bir endikasyon yoktur. Bu nedenlerle ARYPEZ emziren annelerde
kullanılmamalıdır.
Pediatrik hastalar :
Donepezil’in çocuklarda görülen herhangi bir hastalıkta güvenilirliği ve etkinliği konusunda
yapılmış yeterli ve iyi kontrollü araştırma bulunmamaktadır.
Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi :
Donepezil uyuklama baş dönmesi titreme gibi yan etkilere neden olabilir. Hastalar
ARYPEZ’in kendilerini nasıl etkileyeceğini denemeden motorlu araç ve tehlikeli makine
kullanmaktan kaçınmalıdırlar.
YAN ETK LER / ADVERS ETK LER :
Kontrollü klinik araştırmalarda yan etki nedeniyle Donepezil tedavisini bırakma oranı 5
mg/gün dozunda % 5 olup bu oran plasebo verilen hastalardaki kadardır (% 5). 7 günlük
basamaklı tedavi ile 5 mg – 10 mg dozlarında Donepezil verilen hastalarda ise tedaviyi
bırakma oranı % 13’tür. Tedaviyi bırakmaya neden olan en az % 2 sıklıkta ve plasebodan
daha sık görülen yan etkiler 10 mg/gün dozunda Donepezil için bulantı (% 3) diyare (% 3) ve
kusma (% 2)’dır.
Günde 10 mg/kg dozda Donepezil tedavisi sırasında hastaların en az % 5’inde ve plasebonun
2 katı sıklıkta görülen yan etkiler şunlardır : Bulantı diyare uykusuzluk kusma kas
krampları yorgunluk ve iştahsızlık. Bu yan etkiler hafif ve geçici olup tedavi ilerledikçe
kaybolur. Doz titrasyonunun kısa sürede (1 hafta) yapıldığı hastalarda yan etki görülme oranı
doz titrasyonunun uzun sürede (6 hafta) yapıldığı hastalara göre daha yüksektir.
Kontrollü klinik araştırmalarda Donepezil kullanan hastaların en az % 2’sinde görülen ve
görülme sıklığı plaseboya göre daha yüksek olan yan etkiler aşağıda gösterilmiştir. Genel
olarak bu yan etkiler kadınlarda ve yaş ilerlemesiyle daha sık görülür.
Tüm vücut : Baş ağrısı çeşitli bölgelerde ağrı kaza yorgunluk.
Kardiyovasküler sistem : Senkop.
Sindirim sistemi : Bulantı kusma diyare iştahsızlık.
Kan ve Lenf sistemi : Ekimoz.
Metabolizma ve Beslenme : Vücut ağırlığında azalma.
skelet Kas sistemi : Kas krampları artrit.
Sinir sistemi : Uykusuzluk baş dönmesi depresyon anormal rüyalar uyuklama.
Ürogenital sistem : Sık idrara çıkma.
Klinik çalışmalar sırasında gözlenen diğer yan/advers etkiler :
Donepezil ile yapılan çalışmalar sırasında gözlenen yan etkiler görülme sıklıklarına göre
Sık (≥ 1/100) ve Seyrek (1/100 – 1/1000) olarak sınıflandırılmışlardır :
Tüm vücut : Sık : nfluenza göğüs ağrısı diş ağrısı; Seyrek : Ateş yüzde ödem periorbital
ödem hiatus hernisi abse selülit üşüme titreme genel soğukluk hissi kafada dolgunluk
hissi kayıtsızlık.
Kardiyovasküler sistem : Sık : Hipertansiyon vazodilatasyon atrial fibrilasyon sıcak
basması hipotansiyon; Seyrek : Anjina pektoris postural hipotansiyon miyokard enfarktüsü
birinci derece atrioventriküler (AV) blok konjestif kalp yetmezliği (KKY) arterit bradikardi
periferik vasküler rahatsızlık supraventriküler taşikardi derin ven trombozu.
Sindirim sistemi : Sık : Feçes tutamama gastrointestinal kanama şişkinlik epigastrik ağrı;
Seyrek : Geğirme dişeti iltihabı iştah artışı gaz periodontal abse safra taşı divertikülit aşırı
tükürük salgılanması ağız kuruluğu nekroze ülser gastrit irritabl kolon dil ödemi epigastrik
sıkıntı gastroenterit transaminaz düzeyinde artış hemoroid bağırsak tıkanması susamada
artış sarılık melena polidipsi duodenal ülser mide ülseri.
Endokrin sistem : Seyrek : Diabet guatr.
Kan ve Lenf sistemi : Seyrek : Anemi trombositemi eozinofili eritrositopeni.
Metabolizma ve Beslenme : Sık : Dehidratasyon; Seyrek : Gut hipokalemi kreatin kinaz
miktarında artış hiperglisemi vücut ağırlığında artış laktat dehidrogenaz miktarında artış.
skelet Kas sistemi : Sık : Kemik kırılması; Seyrek : Kas güçsüzlüğü kas demeti oluşması.
Sinir sistemi : Sık : Delüsyon titreme irritabilite parestezi saldırganlık vertigo ataksi
libidoda artış huzursuzluk anormal ağlama sinirlilik afazi; Seyrek : Serebrovasküler kaza
intrakranyal kanama geçici iskemik atak duygusal kararsızlık nevralji lokalize soğukluk
hissi kas spazmı disfori anormal yürüyüş hipertoni hipokinezi nörodermatit lokalize
hissizlik paranoya dizartri disfazi düşmanlık duyguları libidonun azalması melankoli
duygusal içe çekilme nistagmus kalp uyarılması.
Solunum sistemi : Sık : Dispne boğaz ağrısı bronşit; Seyrek : Epistaksis boğazda akıntı
pnömoni hiperventilasyon akciğerde konjesyon solunum güçlüğü hipoksi farenjit plörezi
akciğer kollapsı uyku apnesi horlama.
Deri ve uzantıları : Sık : Şiddetli kaşıntı fazla terleme ürtiker; Seyrek : Dermatit eritem cilt
renginde değişme hiperkeratoz alopesi fungal dermatit zona (herpes zoster) aşırı kıllanma
ciltte çatlaklar oluşması gece terlemesi cilt ülseri.
Duyu organları : Sık : Katarakt gözde hassasiyet bulanık görme; Seyrek : Göz kuruması
glokom kulak ağrısı kulakta çınlama göz kapağı iltihabı işitmede azalma retinal kanama
dış kulak iltihabı orta kulak iltihabı ağızda kötü tat konjonktival kanama hareket hastalığı
göz önünde benekler oluşması.
Ürogenital sistem : Sık : drar kaçırma noktüri; Seyrek : Dizüri hematüri metroraji sistit
enürez prostat hipertrofisi piyelonefrit idrar kesesini boşaltamama meme fibroadenomu
fibrokistik meme mastit idrarda iltihap böbrek yetmezliği vajinit.
Pazarlama sonrası dönemde bildirilen yan/advers etkiler : Donepezil’in pazarlanmasından
sonra bildirilen fakat ilaç ile nedensellik ilişkisi belli olmayan yan etkiler şunlardır : Karın
ağrısı ajitasyon kolesistit konfüzyon konvülsiyon halüsinasyon kalp bloğu (her tipte)
hemolitik anemi hepatit hiponatremi nöroleptik malign sendrom (NMS) pankreatit ve
erüpsiyon.
BEKLENMEYEN B R ETK GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
LAÇ ETK LEŞ MLER :
Donepezil’in diğer ilaçların metabolizması üzerine etkileri :
Donepezil’in CYP2D6 (imipramin) veya CYP3A4 tarafından (sisaprid terfenadin) metabolize
edilen ilaçlarla etkileşimi klinikte araştırılmamıştır. Ancak in vitro denemelerde Donepezil bu
enzimlere zayıf olarak bağlandığından söz konusu ilaçlarla etkileşime girmesi beklenmez.
Donepezil’in enzim indüksiyonu potansiyeline sahip olup olmadığı bilinmemektedir.
Donepezil; teofilin simetidin varfarin digoksin ve ketokonazol farmakokinetiğini etkilemez.
Başka ilaçların Donepezil metabolizması üzerine etkileri :
CYP450-2D6 ve 3A4 inhibitörleri olan ketokonazol ve kinidin in vitro Donepezil
metabolizmasını inhibe eder. Bu inhibitörlerin klinikte böyle bir etki gösterip göstermeyeceği
bilinmemektedir. CYP2D6 ve CYP3A4 indüktörleri (fenitoin karbamazepin deksametazon
rifampin ve fenobarbital) ARYPEZ atılımını hızlandırabilir.
Antikolinerjikler :
Kolinesteraz inhibitörleri (Donepezil) ve antikolinerjik ilaçlar birbirlerine karşı antagonist etki
gösterirler.
Kolinomimetikler ve diğer kolinesteraz inhibitörleri :
Kolinesteraz inhibitörleri (Donepezil) süksinilkolin gibi nöromüsküler blok yapıcı ilaçlar veya
betanekol gibi kolinerjik agonistlerle birlikte verilirse sinerjistik etki beklenir.
KULLANIM ŞEKL VE DOZU :
Kontrollü klinik araştırmalarda Donepezil’in etkili dozu günde 1 kere verilmek üzere 5 mg ve
10 mg olarak belirlenmiştir.
Günde 10 mg’lık doz 5 mg’lık doza göre daha yüksek oranda iyileşme sağlamaz. Ancak
günde 10 mg’lık doz bazı hastalar için ek fayda sağlayabilir. Buna göre günde 10 mg’lık doz
kullanımı tedavi eden doktorun ve hastanın seçimine bırakılmıştır.
ARYPEZ dozu bir hafta içinde günde 5 mg’dan 10 mg’a yükseltilirse kolinerjik yan etkilerin
sıklığı günde 5 mg’lık doza göre daha yüksektir. Öte yandan doz 6 haftada 5 mg’dan 10 mg’a
yükseltilirse yan etkilerin sıklığı 5 mg ve 10 mg’lık gruplarda aynıdır. Bunun için kararlı
durum 15 günden önce oluşmadığından ve yan etkilerin sıklığı dozun hızlı artırılmasından
etkileneceğinden hastalar günde 5 mg’lık dozda 4 – 6 haftayı doldurmadıkça günlük dozun 10
mg’a çıkartılması düşünülmemelidir.
ARYPEZ geceleri yatmadan hemen önce alınmalıdır. ARYPEZ yemeklerle veya
yemeklerden bağımsız olarak alınabilir.
DOZ AŞIMI :
Doz aşımı vakalarında genel destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Kolinesteraz inhibitörleri ile
doz aşımı kolinerjik krizle sonlanabilir. Bunun belirtileri; şiddetli bulantı kusma salivasyon
bradikardi hipotansiyon solunum depresyonu kollaps ve konvülsiyonlardır. Kas
kuvvetindeki azalma solunum kaslarına yayılırsa sonuç ölümcül olabilir. ARYPEZ doz
aşımında kullanılacak antidotlar atropin gibi tersiyer antikolinerjiklerdir. Atropin sülfat
intravenöz yolla başlangıç dozu olarak 1.0 mg – 2.0 mg dozunda verilir. Daha sonraki dozlar
alınan klinik yanıta göre ayarlanır. Atropin gibi tersiyer antikolinerjiklerin yerine glikopirolat
gibi kuvaterner antikolinerjikler kullanıldığında kan basıncında ve nabızda atipik değişmeler
görülmüştür. ARYPEZ ve/veya metabolitlerinin hemodiyalizle kandan uzaklaştırılıp
uzaklaştırılamayacağı bilinmemektedir.
SAKLAMA KOŞULLARI :
Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ambalajında ve 25°C’nin altındaki oda
sıcaklığında saklayınız.
T CAR TAKD M ŞEKL VE AMBALAJ MUHTEVASI :
ARYPEZ 10 mg F LM TABLET 28 Tablet’lik blister ambalajda karton kutuda
P YASADA MEVCUT D ĞER FARMASÖT K DOZAJ ŞEK LLER :
ARYPEZ 5 mg F LM TABLET 14 Tablet’lik blister ambalajda karton kutuda
RUHSAT SAH B VE MAL YER :
B OFARMA laç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Samandıra – STANBUL
RUHSAT TAR H VE NO : 26.12.2007 – 213/87
PROSPEKTÜS ONAY TAR H : 06.12.2007
Reçete ile satılır.Prospektüs bilgileri ilaç firmasının web sitesinden alınmış veyaürün yöneticileri tarafından iletilmiştir.Bu sitede ve verilen linklerdeki bigilerin eksik veya hatalı olmasından ve
uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz.

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

KISALTMALAR
SGK SUT EK-4/F Ayakta tedavide sağlık kurulu/uzman hekim raporu ile verilebilecek ilaç.Nöroloji geriatri psikiyatri uzmanlarınca veya bu uzmanlardan biri tarafından düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce reçete edilebilir.

Bu etkin maddeyi içeren ilaçlar :
:
ALZANCER 10 MG 28 FİLM TABLET – NOBEL ILAC SANAYI
7931 TL
ALZANCER 5 MG 14 FİLM TABLET – NOBEL ILAC SANAYI
2419 TL
ALZANCER 5 MG 28 FİLM TABLET – NOBEL ILAC SANAYI
4838 TL
ALZANCER EASYTAB 10 MG 28 AGIZDA DAGILAN TABLET – NOBEL ILAC PAZARLAMA
7931 TL
ALZANCER EASYTAB 5 MG 28 AGIZDA DAGILAN TABLET – NOBEL ILAC PAZARLAMA
4838 TL
ALZIL 10 MG 28 FILM TABLET – DEVA
7777 TL
ALZIL 5 MG 14 FILM TABLET – DEVA
2429 TL
ALZIL 5 MG 28 FILM TABLET – DEVA
4368 TL
ARICEPT 10 MG 28 FİLM KAPLI TABLET – PFIZER
8079 TL
ARICEPT 5 MG 14 FİLM TABLET – PFIZER
2998 TL
ARICEPT 5 MG 28 FİLM TABLET – PFIZER
4438 TL
ARICEPT EVESS 10 MG 28 AĞIZDA DAĞILAN TABLET – PFIZER
8079 TL
ARICEPT EVESS 5 MG 28 AĞIZDA DAĞILAN TABLET – PFIZER
5256 TL
ARYPEZ 10 MG 28 FİLM TABLET – BIOFARMA
8651 TL
ARYPEZ 5 MG 14 FİLM TABLET – BIOFARMA
2998 TL
DEMENT 10 MG 28 FİLM TABLET – ALI RAIF
7706 TL
DEMENT 10 MG 84 FILM TABLET – ALI RAIF
24686 TL
DEMENT 5 MG 14 FİLM TABLET – ALI RAIF
2395 TL
DEMENT 5 MG 28 FİLM TABLET – ALI RAIF
4789 TL
DEZIRA 10 MG 28 FILM TABLET – ILKO
8240 TL
DEZIRA 5 MG 14 FILM TABLET – ILKO
2279 TL
DEZIRA 5 MG 28 FILM TABLET – ILKO
4555 TL
DIVARE 10 MG 28 FİLM TABLET – ZENTIVA
8651 TL
DIVARE 5 MG 14 FİLM TABLET – ZENTIVA
2998 TL
DOENZA 10 MG 28 FİLM TABLET – SANOVEL
8651 TL
DOENZA 10 MG 90 FİLM TABLET – SANOVEL
26342 TL
DOENZA 5 MG 14 FİLM TABLET – SANOVEL
2998 TL
DOENZA 5 MG 28 FILM TABLET – SANOVEL
5905 TL
DONEFIX 10 MG 28 FILM TABLET – INVENTIM
8651 TL
DONEFIX 10 MG 84 FILM TABLET – INVENTIM
24686 TL
DONEFIX 5 MG 14 FILM TABLET – INVENTIM
2998 TL
DONEFIX 5 MG 28 FILM TABLET – INVENTIM
5975 TL
DOZYL 10 MG 28 FİLM TABLET – ABDI IBRAHIM
8061 TL
DOZYL 5 MG 14 FILM TABLET – ABDI IBRAHIM
2280 TL
DOZYL EASY 10 MG AGIZDA DAGILAN 28 TABLET – ABDI IBRAHIM
7582 TL
DOZYL EASY 5 MG AGIZDA DAGILAN 28 TABLET – ABDI IBRAHIM
4100 TL
MEMKAR 10 MG 28 FILM TABLET – ULKAR ILAC PAZARLAMA
8477 TL
MEMKAR 5 MG 14 FILM TABLET – ULKAR ILAC PAZARLAMA
2998 TL
MEMKAR 5 MG 28 FILM TABLET – ULKAR ILAC PAZARLAMA
5526 TL
MEMOBOOST 10 MG 28 FILM TABLET – EGIS
6959 TL
MEMOBOOST 5 MG 28 FILM TABLET – EGIS
4146 TL
NEUREM 10 MG 28 FİLM TABLET – ULM ILAC
8385 TL
NEUREM 10 MG 84 FILM TABLET – ULM ILAC
24686 TL
NEUREM 5 MG 14 FİLM TABLET – ULM ILAC
2840 TL
NEUREM 5 MG 28 FILM TABLET – ULM ILAC
5957 TL
NOPEZ 10 MG 28 FILM TABLET – MUSTAFA NEVZAT
8651 TL
NOPEZ 5 MG 14 FILM TABLET – MUSTAFA NEVZAT
2998 TL
REWIND 10 MG 28 EFERVESAN TABLET – MENTIS
8651 TL
REWIND 10 MG 84 EFERVESAN TABLET – MENTIS
24686 TL
REWIND 5 MG 14 EFERVESAN TABLET – MENTIS
2998 TL
REWIND 5 MG 28 EFERVESAN TABLET – MENTIS
5975 TL
ZHEDON 10 MG 28 FILM TABLET – BERKSAM
8060 TL
ZHEDON 10 MG 56 FILM TABLET – BERKSAM
16954 TL
ZHEDON 10 MG 84 FILM TABLET – BERKSAM
24185 TL
ZHEDON 5 MG 14 FILM TABLET – BERKSAM
2839 TL

Konu Hakkında Uzman Doktorlara Soru Sormak için TIKLAYIN

Soru / Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir